Privacyverklaring Entropia


Deze privacyverklaring geldt voor de onderneming Entropia en al diens verbonden ondernemingen en dit zowel voor de vestigingen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

 

Entropia hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over onze omgang met persoonsgegevens. De onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens. Uw vraag wordt ten laatste binnen de 5 dagen beantwoord:


Entropia Investments
Kanaalstraat 1A

8020 Oostkamp
050 39 39 00
info@entropia.eu

 

Entropia verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten en/of voor het controleren van de goede werking van systemen, installaties en programma’s. De persoonsgegevens zijn afkomstig van volgende betrokkenen: (contactpersonen van) klanten en leveranciers, personeel. De verwerking ervan gebeurt met de bedoeling efficiënt te kunnen zaakvoeren en/of de klant beter te kunnen bedienen en informeren. In ieder geval worden de gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Er wordt hier enkel van afgeweken om dwingende, wettelijk verplichte en toegestane redenen (vb. op bevel van politie of justitie).


Verstrekking aan derden


Persoonsgegevens die ons bezorgd worden kunnen door derde partijen verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

Entropia werkt samen met derde partijen voor:

 

- Incidentenafhandeling en verbetering van de dienstverlening

- Human resources

- Opslag van data

 

Met deze partijen worden afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Entropia behoudt de controle over welke medewerkers toegang krijgen tot deze gegevens. Indien een derde partij gegevens bewaart of verwerkt op een fysieke locatie buiten de EU, dient deze partij te voldoen aan alle eisen conform GDPR en de hoogste internationale veiligheidsstandaarden.

 

Bewaartermijn

 

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Contactgegevens van klanten of leveranciers worden bewaard zolang er zakelijke contacten zijn of op korte termijn zullen plaatsvinden.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

• Alle personen die namens Entropia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonimiseren waar mogelijk en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U heeft bovendien het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Betrokkenen kunnen een eerder verleende toestemming voor gegevensverwerking steeds intrekken.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Entropia stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals die van de Belastingdienst. In zulke gevallen maakt Entropia een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (BE) of de Autoriteit Persoonsgegevens (NL); dit zijn de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

 

Entropia kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 9 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Neem contact op als u deze wil raadplegen.

 

 

Versie 09-05-2018

 


Deze website maakt gebruik van cookies De website van entropia gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten