Website Terms of Use

Our aim is to always be completely transparent with our clients.
This not only protects us, but you too.

Website Terms of Use

Our aim is to always be completely transparent with our clients.
This not only protects us, but you too.

Algemene informatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Entropia Investments, een in België geregistreerde onderneming (geregistreerd nummer 0429.129.879). Het gebruik van deze website geeft aan akkoord te gaan met deze Voorwaarden. U mag deze website alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en voor wettelijke en juiste doeleinden. De volgende Voorwaarden bevatten alle voorwaarden van uw overeenkomst met betrekking tot het gebruik van deze website. Geen enkele andere schriftelijke of mondelinge verklaring (inclusief verklaringen in een brochure of promotie- of marketingliteratuur gepubliceerd door Entropia Investments) zal in deze Voorwaarden worden opgenomen.

Uw gebruik van deze website, al het gedownloade materiaal ervan en de werking van deze Voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Rechtbanken van België. Entropia Investments behoudt zich het recht voor om een vordering tot schending van deze Voorwaarden in te stellen bij de rechtbanken van uw land van verblijf.

Alle informatie die vrijwillig naar Entropia Investments wordt verzonden, blijft vertrouwelijk. Voor informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie door Entropia Investments, raadpleegt u het privacybeleid van Entropia Investments, tenzij anders uiteengezet in het privacybeleid van Entropia Investments, geeft Entropia Investments geen informatie door aan derdeEigendomsrechten


Entropia Investments kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de informatie, diensten, producten en andere materialen op deze website, of deze website beëindigen. Entropia Investments kan deze Voorwaarden ook op elk moment wijzigen en een dergelijke wijziging is onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze website. Dienovereenkomstig wordt uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze website beschouwd als uw aanvaarding van de gewijzigde VoorwaardenLinks naar andere websites


Deze website kan links naar andere internetsites bevatten. Entropia Investments is niet verantwoordelijk voor alles wat op of toegankelijk is via die websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites blijft uitsluitend op eigen risico. U mag alleen linken naar deze website met voorafgaande schriftelijke ​ toestemming van Entropia Investments. Entropia Investments kan op elk moment een dergelijke toestemming intrekken voor een link die naar het oordeel van Entropia Investments ongepast of controversieel is.Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring


Entropia Investments is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, bestraffende, voorbeeldige of gevolgschade of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van enige informatie die erin is opgenomen, hetzij op basis van contractbreuk, nalatigheid of anderszins. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Entropia Investments uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. U stemt ermee in Entropia Investments schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die Entropia Investments lijdt als een direct of indirect gevolg van uw niet-naleving van deze Voorwaarden.

Behoudens voor zover toegestaan door de wet, heeft niets in deze Voorwaarden tot gevolg dat uit de wetgeving inzake consumentenbescherming wordt uitbetrekking die niet kan worden uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van Entropia Investments niet kan worden uitgesloten, maar beperkt kan worden, is de aansprakelijkheid van Entropia Investments beperkt tot 100 euro.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet en alleen voor zover de twee voorgaande leden niet van toepassing zijn, mag entropia Investments totale aansprakelijkheid jegens u onder of in verband met deze Voorwaarden, of in verband met deze website, of uw toegang tot en gebruik van (of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van) deze website, niet meer bedragen dan 100 euro.

Auteursrecht en handelsmerk

Entropia Investments erkent dat alle handelsnamen en eventuele specifieke productafbeeldingen die via deze website worden weergegeven en die aan die handelsnaam zijn gekoppeld, het exclusieve eigendom van de eigenaar zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten op de materialen op deze website en in de onderliggende softwarecode berusten bij Entropia Investments en/of haar licentiegevers. U mag geen materiaal op deze website kopiëren, wijzigen, aanpassen, distribueren, verkopen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren. Alle rechten zijn voorbehouden.Disclaimers en garantie


Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst Entropia Investments alle impliciete garanties af met betrekking tot de informatie, diensten en materialen op deze website. Al deze informatie, diensten en materialen worden geleverd 'as is' en 'as available' zonder enige garantie van welke aard dan ook. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de geschiktheid of effectiviteit van de expedities die op deze website worden beschreven. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Entropia Investments en haar licentiegevers niet aansprakelijk of aansprakelijk jegens u of enige andere persoon voor enig verlies van winst, spaargeld, inkomsten of gegevens, en elke andere claim, schade, verlies, aansprakelijkheid en kosten, inclusief juridische kosten op advocaat- en eigen cliëntbasis in verband met: (a) deze website niet (geheel of gedeeltelijk) niet beschikbaar is of langzaam presteert;(b) elke fout in , of weglating van, alle informatie die via deze website beschikbaar wordt gesteld; en(c) elke blootstelling aan virussen of andere vormen van interferentie die uw computersysteem kunnen beschadigen of u blootstellen aan fraude wanneer u deze website bezoekt of gebruikt. Om twijfel te voorkomen, bent u verantwoordelijk voor het proces waarmee u deze website bezoekt en gebruikt.Opschorting en beëindiging


Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover Entropia Investments beschikt, kan Entropia Investments, indien Entropia Investments van mening is dat u deze Voorwaarden hebt geschonden of Entropia Investments dit anderszins passend acht, uw toegang tot deze website (of een deel ervan) onmiddellijk en zonder kennisgeving opschorten of beëindigen. Bij opschorting of beëindiging moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website en mag u niet proberen verdere toegang te krijgen.Algemeen


Als Entropia Investments contact met u moet opnemen, kan Entropia Investments dit doen per e-mail of door een bericht op deze website te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat dit voldoet aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot schriftelijke communicatie. Voor Entropia Investments om afstand te doen van een recht onder deze Voorwaarden, moet de verklaring van afstand schriftelijk zijn.

Clausules die naar hun aard bedoeld zijn om de beëindiging van deze Voorwaarden te overleven, inclusief clausules met de titel Eigendomsrechten, beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling, auteursrecht en handelsmerk en disclaimer en garantie, blijven van kracht.

Als een deel of bepaling van deze Voorwaarden onwettig, niet-afdwingbaar of ongeldig is of wordt, wordt dat deel of die bepaling geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de onwettigheid, niet- afdwingbaarheid of ongeldigheid te verhelpen. Als een wijziging niet mogelijk is, moet het onderdeel of de bepaling voor alle doeleinden worden behandeld zoals afgesneden van deze Voorwaarden. De rest van deze Voorwaarden zijn bindend voor u.

Deze Voorwaarden geven een beeld van alles wat door de partijen is overeengekomen met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen en annuleren alles wat is besproken, uitgewisseld of overeengekomen voordat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. De partijen hebben zich niet gebaseerd op enige vertegenwoordiging, garantie of overeenkomst met betrekking tot de website die niet uitdrukkelijk in de Voorwaarden is uiteengezet, en een dergelijke vertegenwoordiging, garantie of overeenkomst heeft geen effect vanaf de datum waarop u akkoord ging met deze Voorwaarden.Uw verplichtingen


U moet, tenzij u entropia Investments schriftelijk anders hebt laten instemmen, deze website alleen via standaard webbrowsers bezoeken en niet op een andere manier. Andere methoden zijn schrapen, deeplinken, oogsten, datamining, gebruik van een robot of spin, automatisering of een vergelijkbare methode voor het verzamelen, extraheren of bewaken van gegevens.Get In Touch to book your no obligation trial