Privacy- en cookieverklaringen

We insist on delivering the highest standard of customer privacy.
If you have any further queries, feel free to get in touch and let us know how we can help.

Privacy- en cookieverklaringen

We insist on delivering the highest standard of customer privacy.
If you have any further queries, feel free to get in touch and let us know how we can help.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het bedrijf Entropia en alle aan haar gelieerde bedrijven, zowel voor bedrijfslocaties in Nederland, België als het Verenigd Koninkrijk.

Entropia hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over onze omgang met persoonsgegevens.

OOns bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, hier vragen over hebben of wilt u gewoon contact met ons opnemen, gebruik dan onderstaande contactgegevens. Uw vraag wordt uiterlijk binnen 5 dagen beantwoord: Entropia Investments, Kanaalstraat 1A, 8020 Oostkamp, +32 50 39 39 00 of gebruikt u de contactpagina op onze website.

Entropia verzamelt of verwerkt uitsluitend de strikt noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten en/of voor het controleren van de goede werking van systemen, installaties en software. De persoonsgegevens zijn afkomstig van eigen personeel en klant- of leverancierscontacten. De verwerking gebeurt met de bedoeling om efficiënt zaken te doen en/of onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren. In ieder geval worden de gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. De enige uitzondering is om dwingende, wettelijke en wettelijk toegestane redenen (bijvoorbeeld op bevel van de politie of een rechterlijke instantie).Inrichting door derden


Persoonsgegevens die aan ons bedrijf zijn verstrekt, kunnen door derden worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor een hierboven beschreven doel. Entropia werkt samen met derden voor:

• Incidentafhandeling en verbetering van diensten
• Personeel
• Opslag van gegevens

Entropia zal met deze partijen afspraken maken en controleren om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Entropia behoudt de controle over wie toegang heeft tot deze gegevens. Als een derde partij gegevens opslaat of verwerkt op een fysieke locatie buiten de EU, moet deze partij voldoen aan alle vereisten in overeenstemming met de AVG en de hoogste internationale veiligheidsnormen.Bewaartermijn van gegevens


De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk verplicht zijn. Contactgegevens van klanten of leveranciers worden bewaard zolang er zakelijke contacten zijn of als deze op korte termijn zullen plaatsvinden.Gegevensbeveiliging


Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Entropia van uw gegevens gebruik kunnen maken, worden gehouden aan een strikt vertrouwelijkheidsbeleid.
• We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren waar mogelijk en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om onze bestanden te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen.
• Onze medewerkers worden goed op de hoogte gehouden van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele analyse, inclusief profilering. Betrokkenen kunnen een eerder verleende toestemming voor gegevensverwerking altijd intrekken. U ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. Raadpleeg onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring als u contact met ons wilt opnemen

Verder heeft u ook het recht om de informatie die u ons eerder hebt verstrekt te verkrijgen of, indien u dat wilt, om uw gegevens rechtstreeks aan een andere partij over te dragen. We zullen u vragen om u te identificeren voordat we aan het bovengenoemde verzoek kunnen voldoen. Entropia stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is echter mogelijk dat deze rechten in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen zoals die van de belastingdienst. In dergelijke gevallen zal Entropia zorgvuldig beoordelen welke van deze zaken prevaleren en een beslissing nemen over de manier waarop uw verzoek zal worden behandeld. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Cookiebeleid van Entropia

Entropia met maatschappelijke zetel te Kanaalstraat 1A - 8020 Oostkamp, België is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan u contact met ons opnemen op het eerder genoemde adres of via onze contactpagina op de website.

Entropia waardeert dat u de Entropia-inhoud op elk moment en op elke plaats kan bekijken, beluisteren, lezen of ervaren via verschillende mediaplatforms.

Entropia wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op maat van uw behoeften. Bij Entropia-online diensten worden technieken gebruikt om dit te bereiken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Voor het gemak worden deze technieken cookies genoemd. In dit cookiebeleid wil Entropia u informeren welke cookies en waarvoor ze worden gebruikt. Verder wordt uitgelegd in hoeverre u als gebruiker het gebruik kan beheersen.

Entropia wil uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online diensten zoveel mogelijk waarborgen. Entropia heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Entropia-online diensten, in het bijzonder alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Entropia levert en die toegang geven tot Entropia content. Bepaalde verzamelde gegevens stellen u in staat om uzelf te identificeren of om contact met u te maken als een natuurlijke persoon en daarom kwalificeren als persoonlijke gegevens. In dit geval is de informatie (inclusief uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid (hierboven) ook van toepassing op de verwerking van deze cookies.

Entropia kan haar cookiebeleid te allen tijde wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van wijzigingen in haar diensten of de toepasselijke wetgeving. Het gewijzigde cookiebeleid wordt dan gepubliceerd op de relevante Entropia-online diensten en is van toepassing vanaf het moment van publicatie.Hoe lang bestaan cookies?


Op basis van de duur van cookies maken we onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.

• Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of (mobiele) applicatie. Dit betekent dat deze cookies worden verwijderd zodra u uw browser of (mobiele) applicatie heeft gesloten.

• Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan, ook nadat u uw browser of (mobiele) applicatie heeft gesloten. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot dat automatisch een vooraf bepaalde einddatum wordt bereikt, of een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd, tot dat u uw voorkeuren in ons cookiebeleid wijzigt of tot dat u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (BE); dit zijn de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van privacybescherming.Wijziging van de privacyverklaring


Entropia kan deze privacyverklaring wijzigen. Als we dit doen, maken we deze wijziging bekend op onze website. De laatste wijziging vond plaats op 9 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring worden opgeslagen in ons archief. Neem gerust contact met ons op als u het wilt raadplegen.

Version 09-05-2018

Get In Touch to book your no obligation trial